Sieć zbierania pojazdów

Od początku roku 2016 mają zastosowanie nowe przepisy odnośnie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ustawa zniosła obowiązek opłaty recyklingowej w formie dotychczasowej w wysokości 500 zł, jednak wprowadzone są jednocześnie przepisy nakładające na podmioty wprowadzające na rynek krajowy pojazdy inne obowiązki, a w szczególności obowiązek zapewnienia sieci recyklingu pojazdów przez podmiot wprowadzający. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, utworzyliśmy Sieć Stacji Demontażu Pojazdów Kujawy Recykling i występujemy do Państwa z ofertą współpracy w tym zakresie. Kary za nie zapewnienie przez podmiot wprowadzający pojazdy na rynek krajowy sieci recyklingu mogą sięgać nawet 20 000 zł. Przygotowaliśmy umowę współpracy z naszą siecią, w której zobowiązujemy się realizacji założeń ustawy. W jednym miejscu zapewnią sobie Państwo umowę z trzema profesjonalnymi stacjami demontażu, które wg licznych kontroli różnych instytucji w ostatnich latach zostały uznane za wzorowe co do wypełniania wszelkich kryteriów oraz obowiązków nałożonych przez istniejące przepisy. Ustawa z dnia 27 maja 2015 Art. 11.2 Wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, jest obowiązany zapewnić sieć. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87, 122 i …. 3 obejmującą co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju. Art. 14.4 Maksymalna wysokość opłaty stałej za brak sieci wynosi 20 000 zł Podpisując umowę w naszej sieci, podpisujecie Państwo jedną umowę z trzema stacjami Demontażu Pojazdów, czyli z naszą Siecią Zbierania Pojazdów. Zapraszamy do kontaktu, by poznać szczegóły przepisów oraz warunków współpracy. Tel kontaktowy: 604432893, 604312191.
 
PRZYPOMINAMY TEŻ O OBOWIĄZKU REJESTRACJI W GIOŚ !!!!
 
Jednocześnie przypominamy, że każdy wprowadzający pojazdy (w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) obowiązany jest złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54 zawiadomienie o podjęciu działalności w zakresie sprowadzania pojazdów – najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Zawiadomienie musi zawierać: nazwę, siedzibę i adres wprowadzającego, datę podjęcia działalności w zakresie sprowadzania pojazdów, określenie rodzaju działalności (importer/wewnątrzwspólnotowy nabywca), adresy stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów, z którymi wprowadzający podpisał umowę/umowy. Do zawiadomienia należy dołączyć kopię umowy/umów o zapewnieniu sieci. Wprowadzający, którzy są już zarejestrowani w GIOŚ, powinni zaktualizować swoje zgłoszenie, podając ww. dane i dołączyć do aktualizacji zgłoszenia kopię umowy/umów o zapewnieniu sieci.
 
Przykładowy wzór zawiadomienia.doc
Z Poważaniem 
 Sieć Stacji Demontażu Pojazdów
Kujawy Recykling